ביקורת שיפוטית על החלטת מנהל הארנונה

שאלה:

במשך חמש השנים האחרונות נהלנו משא ומתן עם מנהל הארנונה לגבי מחלוקות שהיו לנו עם העירייה בקשר לחשבונות הארנונה לנכס שבבעלותנו. המשא ומתן עלה על שרטון. מנהל הארנונה אמר לנו שמדובר בחובות חלוטים שלא ניתן לפנות לבית המשפט בגינם. האם קיים בנסיבות אלה מנגנון שיאפשר להביא את המחלוקת לביקורת שיפוטית?

תשובה:

עורכי הדין המייצגים את הרשויות המקומיות נוהגים לראות בחיובים שלא הוגשה לגביהם השגה תוך 90 ימים לאחר קבלת השומה כחיובים חלוטים שלא ניתן לערער עליהם. בפועל, קיימים מספר דרכים פרוצדוראליים שיש בהם כדי לאפשר הבאת המחלוקת לביקורת שיפוטית. בין היתר, אם פועלים נכון ניתן להגיש בקשה להארכת מועד הן בפני ועדות הערר והן בפני בתי המשפט המנהליים. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שאף ניתן להגיש עתירה מנהלית בעניינים המסורים לסמכותם של ועדות הערר, ברשות בית המשפט. השיקולים שבית המשפט ישקול, בדרך כלל, האם מדובר בנושאים בעלי חשיבות כללית וציבורית, מידת מודעתו של האזרח להליכי השגה וערר וכן מידת עיוות הדין שייגרם לאזרח אם תיחסם דרכו לערכאות המשפטיות.