אם החלקה לא הושבחה בעקבות ההפקעה, גם הפקעה חלקית תזכה בפיצוי מלא על מלוא ההפקעה כהלכת הולצמן .

ה”פ  1300/04  אהרון קדרי נ’ משרד התחבורה – מע”צ,

בית המשפט העליון קבע לפני מספר שנים, כי במקרה של הפקעת חלקה בשלמותה, ישולמו פיצויים בגין החלקה כולה, למרות הוראות הפטור המאפשרות הפקעת חלק מחלקה (25%-40% בהתאם לחוק מכוחו הופקעו המקרקעין) ללא תשלום פיצויים. מה דינן של הוראות הפטור במקרה של הפקעה חלקית ?לעניין זה נדרש בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופט מגן אלטוביה) אשר קבע, כי גם במקרה של הפקעה חלקית (55% משטח החלקה במקרה זה) יש לשלם פיצויים בגין כל השטח שהופקע בלא התחשבות בהוראות הפטור. בית המשפט קבע, כי הלכת הולצמן אומנם חלה רק במקרה של הפקעת מלוא החלקה, אבל גם במקרה של הפקעה חלקית, יחולו הוראות הפטור, רק במידה והחלקה הושבחה בעקבות ההפקעה. עוד קבע בית המשפט, כי הנטל להראות כי החלקה הושבחה בעקבות ההפקעה חל על הרשות המפקיעה ולא על מבקש הפיצויים.

לקריאת פסק הדין