ביטול מגבלת שטח הדירה לזכאים, מביא לריקון מתוכן של הפטור מהיטל השבחה לזכאים בסעיף 19(ב)(5)

ת.א 3181/06 מעוז לילך ואח/ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל, פס”ד מיום 25/02/08. לקריאת פסק הדין במלואו ראה  – מאגר “נבו”.סעיף 19(ב)(5)

בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, מקנה פטור מתשלום היטל השבחה למי שזכאי לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון, ובלבד ששטח הדירה תואם את הוראות תוכנית הסיוע לה הוא זכאי. ואולם, לאחר חקיקת סעיף זה, בוטלה מגבלת השטח בתוכניות סיוע לזכאים. התובעים, טענו, כי הם עומדים בתנאי הפטור בסעיף, ולכן הם זכאים להשבת היטל ההשבחה ששילמו. הנתבעת טענה, שעם ביטול מגבלת שטח הדירה בתוכניות הסיוע, הרי שסעיף פטור זה, רוקן מתוכן.ביהמ”ש פסק, כי  יש לפרש חוק על פי הקשרו ותכליתו. תכלית סעיף 19(ב)(5) הייתה להעניק הטבה למעוטי יכולת, בהתחשב במגבלת שטח דירה. פירוש הסעיף באופן מילולי דווקני, כאילו נועד לתת פטור גורף לכלל האוכלוסייה, בשל ביטול מגבלת שטח הדירה, הינו שגוי. לפיכך, נפסק לטובת הנתבעת, והתובעים חויבו בתשלום יתרת היטל ההשבחה שטרם שילמו.

לקריאת פסק הדין