גבולות הפטור לפי 19 (ב) (4)

ערר (מרכז) 8045/12 הכנסיה האוונגלית אפיסקופלית בירושלים ובמזרח התיכון נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה).

נקבע כי הפטור לפי סעיף 19(ב)(4) לתוספת השלישית חל רק במקרה בו התמורה עבור המקרקעין שנמכרו משמשת למטרות המנויות בסעיף. במקרה שהיטל ההשבחה  התגבש כתוצאה מקבלת היתר בנייה לא מתקיים התנאי לקבלת הפטור שכן אין מדובר בתמורה בעד מקרקעין וממילא הפטור לא חל.

לקריאת פסק הדין