גם בתקופת הביניים שבין הסכמי חכירה עדיין יש לראות במחזיק כחוכר לעניין תשלום היטל השבחה

בש”א   177679/06  יעקב קוטליצקי נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

מחזיק בנכס המצוי בתקופת ביניים  שבין פקיעת הסכם חכירה קודם לבין הסכם חכירה חדש נחשב כחוכר לצורך תשלום היטלי שבחה לאור הוראות סעיף 19 לחוק השכירות והשאילה.

לקריאת פסק הדין