החבות בהיטל השבחה מתייחסת רק לשטחים שהותרו מכוח תוכנית ולא מכוח חיקוק

ערר (י-ם) 417/11 חשדר מגדלי שליטה בע”מ נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים

החבות בהיטל השבחה נובעת מפעולה שלטונית של אישור תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג. בנוסף, נדרש קשר סיבתי בין הפעולה השלטונית לבין עליית שווי המקרקעין. החוק לא מקים חבות בהיטל השבחה כאשר עלה שווי מקרקעין כתוצאה מחקיקה ראשית או מכוח חקיקת משנה. לפיכך, לצורך בחינת היטל ההשבחה יש לערוך הבחנה בין שטחי השירות שכלולים בתכנית המשביחה ונוצלו לצורך ממ”ד לבין שטחים נוספים שאינם כלולים במסגרת התכנית ואשר הוספו מכוח תיקון 79 לחוק התכנון והבניה.

לקריאת פסק הדין