הטלת היטל השבחה על צד להסכם פיתוח שאינו חוכר לדורות

ע”ש (חי’) 001001/06 יובל הנדסה בע”מ נ’ הועדה המקומית לתו”ב חיפה

חברה שהתקשרה בהסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל יזמה תוכנית משביחה במקרקעין; בעניין החיוב בהיטל השבחה טענה, כי אין היא צריכה לשלם,  מאחר ואינה החוכרת לדורות (על פי הלכת קנית); בית המשפט קבע, כי המבחן לזיהוי החייב בהיטל השבחה אינו רק מבחן טכני – קיומו של הסכם חכירה או האמור בכותרתו, אלא, יש לבחון את תוכן ההסכם והתנהגות הצדדים על פיו; המונח “חוכר לדורות” לעניין תשלום היטל השבחה, אינו חופף בהכרח את ההגדרות הקנייניות בחוק המקרקעין; בענייננו קבע בית המשפט כי מתשלום דמי החכירה, וההסכמה לשפות את הועדה המקומית בתשלום פיצויים בגין התוכנית המשביחה שהיא הפקידה, כמו גם מעצם הגשת התוכנית המשביחה במקרקעין, יש ללמוד כי המערערת היא בבחינת “חוכרת לדורות” לעניין תשלום היטל השבחה.

לקריאת ההחלטה