היקף הפטור לפי סעיף 19(ג) (1)

עא (מרכז) 16542-02-12 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה נ’ רות בר)

הזכאות לפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית הוא אחד לכל חלקה ואין נפקא מינה אם מדובר במחחזיק אחד או במספר מחזיקים במשותף. הפרשנות נקבעה בהתאם לתכלית הסוציאלית שבמתן הפטור.

לקריאת פסק הדין