הסכמת דיירים לחלוקה מחדש של הרכוש המשותף איננו “ארוע מס” לעניין היטל השבחה

בשא (ת”א) 163483/06 הועדה  מקומית לתכנון ולבניה תל אביב נ’ טנר  דב

קבלת הסכמת השכנים בבית המשותף, לחלוקה מחדש של החלקים ברכוש המשותף, כך שחלק מהרכוש המשותף נסמר לחזקתו של אחד מהדיירים, לשם הרחבת דירתו, לא מהווה “אירוע מס”, לצורך היטל השבחה. כלומר היא לא תחשב כ”מימוש זכויות במקרקעין”. פרשנות הועדה המקומית על פיה קבלת ההסכמה כאמור חייבת בהיטל השבחה, מאיינת את הפטור שבהוראות סע’ 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, הפוטר מהיטל, הרחבת דירת מגורים עד לשטח של 120 מ”ר.

לקריאת פסק הדין