חובות שמאי מייעץ לעמוד בהנחיות הועדה

(ערר (מרכז) 8108/10 זאב הרטבי נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה\

חוות דעת שמאי מייעץ בוטלה כי לא נערכה בהתאם להנחיות ועדת הערר,  על השמאי המייעץ מוטלת אחריות לקבל לידיו את כל החומר הרלבנטי לרבות החלטת ועדת הערר

לקריאת פסק הדין