לא ניתן לדרוש היטל השבחה בגין חלק שבגינו שולם חלף היטל השבחה

ערר (מרכז) 8141/13 עזרא גבריאלי נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא

המקום לבירור מחלוקות בנוגע למערכת הסכמית עם רשות מקרקעי ישראל, הינו בבית המשפט המוסמך לכך ולא בוועדת ערר במסגרת ערר היטל השבחה. כמו כן, לגבי חלק המקרקעין עליו שולם על ידי הרשות חלף היטל השבחה, דרישת היטל ההשבחה מצד הועדה המקומית לתו”ב מבוטלת .