לא ניתן לדרוש מבר רשות היטל השבחה במקרה שהמינהל העביר תשלומי “חלף היטל השבחה”

ערר 8037/11 מגדלי לוד סנטר נ’ וועדה מקומית לתכנון ובנייה לוד

ערר שהוגש על ידי בר-רשות בנכס כנגד חיובן בהיטל השבחה התקבל על ידי ועדת הערר. מינהל מקרקעי ישראל, שצורף בהוראת הועדה, הודיע כי העביר לוועדה תשלומי חלף היטל השבחה בגין התכנית, בהתאם לסעיף 21 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה. ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה כי יש לראות את זכויות העוררת כזכויות של בר-רשות לעניין היטל השבחה, כאשר יש גם לתת משקל להצהרת בעל המקרקעין – מנהל מקרקעי ישראל – על כך שהעביר חלף היטל השבחה לרשות המקומית על פי סעיף 21 לתוספת השלישית. אשר על כן לא ניתן לדרוש שוב היטל השבחה בגין אותו מימוש הזכויות בדרך של מכר, ואשר בגינו כבר הועבר חלף היטל השבחה לרשות המקומית.

לקריאת פסק הדין