לצורך הטלת היטל השבחה חייב להתקיים התנאי של בעלות או חכירה מלאים בקרקע מבלי להתחשב בזכויות עתידיות

רעא 10074/05 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ’ דני גרוסברד

כפי שנקבע בעבר בהלכת קנית, יש לבחון במועד התגבשות החבות בהיטל השבחה האם הנישום הוא הבעלים או החוכר באותו מועד. על אף שחוזה פיתוח “ערב חוזה חכירה”, מהווה מעין שלב ראשון לחוזה חכירה, נקבע כי על מנת להטיל את ההיטל יש צורך דווקני בזכויות משפטיות מתאימות בקרקע ואין להשאיר את הקביעה לא ברורה וחד משמעית.

לקריאת פסק הדין