מירוץ המועדים לעניין התיישנות ו”נזק כלכלי” בתביעת פיצויים לפי ס. 197.

עררי ככר המדינה ( ועדת ערר ת”א) 5706/03 רוחמה וגים ואח’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ת”א

יש למנות את המועד, להתיישנות תביעת פיצויים לפי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, החל ממועד פרסום אשורה של ה”תוכנית הפוגעת”, ברשומות. פרסומים בעיתונות אינם רלוונטים לעניין זה.על פי הילכת ויטנר, יש לדחות טענות: בדבר היותו של ה”קו הכחול” – גבול התוכנית – ממוקם באופן מלאכותי, בכדי להתחמק מתביעות פיצויים, בטענה, כי הנכס בגינו הוגשה התביעה איננו “נכס גובל”, ולפיכך, יש לקבוע גבול אחר לתוכנית לעניין זה.סיכוי, כי תנועת קונים לחנויות המצויות ב”מעגל החיצוני” של כיכר המדינה בת”א תפחת כתוצאה מהקמת קניון במעגל הפנימי על פי הוראות תוכנית 2500 – ה”תוכנית הפוגעת” – הינן מסוג ה”נזקים הכלכליים”, שאינם בני פיצוי לפי הוראות סעיף 197, באשר, אין הוא נוגע לתכונות ה”מקרקעיות” של הנכסים. כך אף לגבי הפסד דמי שכירות כתוצאה מכך שהסביבה היוקרתית תפגע עקב השינוי המהותי והרס התשתיות באזור.