סמכויות שמאי מכריע לפני תיקון 84

עתמ (ת”א) 10-05- 7172, דור ריטמן נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי לשמאי אשר מונה לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה טרם תיקון 84 אין סמכות לדון בשאלות הנוגעות לעצם החיוב בהיטל השבחה אך יש לו סמכות להכריע בטענות הנוגעות לגובה החיוב, לרבות טענות משפטיות. בית המשפט התבקש במסגרת העתירה להורות לועדת התכנון והבניה בגבעתיים לפעול למינויו של שמאי מכריע בנוגע לשומת ההשבחה שהוצאה לו, וזאת מבלי להתנות זאת בהתחייבות העותר שלא לטעון בפני השמאי המכריע טענות משפטיות. לטענת העותר, השמאי המכריע, הממונה ע”י הצדדים בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה טרם תיקון 84 (שקבע טריבונל שיפוטי חדש – הוא ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה), משמש כרשות שיפוטית או מעין שיפוטית, ועל כן, אין זה בסמכותה של המשיבה להגביל את שיקול דעתו ואת סמכויותיו. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע אין זה בסמכותו של השמאי המכריע לדון בשאלות הנוגעות לעצם החיוב בהיטל ההשבחה, וכאשר הטענות נוגעות לעניין זה בלבד. עם זאת, בית המשפט קבע כי אין ספק  ששמאי המכריע – שהוא בגדר גוף שיפוטי או מעין שיפוטי – רשאי לדון בכל טענה, לרבות טענה משפטית, ככל שהדבר נוגע לגובה ההיטל.