סמכותו של שמאי מכריע לפסוק הוצאות וחובת המסירה.

רע”א 1796/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה נ’ עו”ד שחר הררי, מנהל העיזבון

נקבע, כי אף אם פסיקת הוצאות נחשבת ל”עניין הנוגע לסדרי דין”, עדיין לא ניתן לפסוק הוצאות מכוח סמכות שיורית, כאשר מחוקק המשנה קבע הסדרים ספציפיים מפורטים בסוגית ההוצאות. בית המשפט דן בחובתו של השמאי להציג נתונים לפי תקנה 17(ג) לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ).  השמאי המכריע מחויב להעביר לידיעת הצדדים כל מסמך שמתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים: יש לו השפעה של ממש על ההכרעה במחלוקת, והוא איננו ידוע לצדדים. יצויין, כי  לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, תוקן נוסח התקנות כאשר נקבע בתקנה 17(ג), “לא יראו מסמך, נתון או החלטה הפתוחים לעיון הציבור כידיעה או מסמך שלא היו ידועים לצדדים, ושחלה לגביהם החובה להעבירם לידיעת הצדדים”.

לקריאת פסק הדין