סמכותו של שמאי מכריע רחבה דיה לקבוע סכום היטל השבחה גבוה יותר מההיטל שקבעה הוועדה המקומית

ערר 8101/12 דוד אפרתי נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות,

החייב בהיטל השבחה הגיש ערר על קביעתה של שמאית מכריעה, לפיה בנכס חלה השבחה גם מכוח תכנית שלא נכללה בשומת הוועדה המקומית. ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה דחתה את הערר, בקובעה כי תיקון 84 הקנה במפורש סמכות ואף חובה לשמאי מכריע לקבוע באופן עצמאי את גובה היטל ההשבחה. חובתו של שמאי מכריע ליתן דעתו לא רק למחלוקת כפי שהובאה בפניו ע”י הצדדים אלא לבחון את מכלול התכניות החלות על המקרקעין, והכל על מנת להוציא תחת ידיו שומת היטל השבחה אשר תשקף את ההשבחה במקרקעין לאשורה. כפועל יוצא מכך בסמכותו לקבוע שומת היטל השבחה שהיא אף גבוהה יותר מדרישת היטל ההשבחה של הוועדה המקומית. בכך, יש כדי להגשים את אחת ממטרותיו של תיקון 84′, אשר בא למנוע עריכת הסכמים בלתי ראויים בעניין היטל השבחה בין  הוועדה המקומית לנישום.

לקריאת פסק הדין