סמכותן של שמאי מכריע לא תלויה בטענות הצדדים והוא מוסמך לקבוע שומה גבוהה יותר אף משומת הועדה

ערר 8101/12 דוד אפרתי נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות

נקבע כי חובתו של שמאי מכריע לבחון את התיק על כל צדדיו באופן עצמאי וליתן דעתו לא רק למחלוקת כפי שהובאה בפניו ע”י הצדדים אלא לבחון את מכלול התכניות החלות על המקרקעין על מנת להוציא תחת ידיו שומת היטל השבחה אשר תשקף את ההשבחה במקרקעין כפי ראות עיניו. סמכות השמאי המכריע  לקבוע שומת היטל השבחה גבוהה יותר מדרישת היטל ההשבחה של הוועדה המקומית, בכך, יש כדי להגשים את אחת ממטרותיו של תיקון 84′, אשר בא למנוע עריכת הסכמים בלתי ראויים בעניין היטל השבחה בין  הוועדה המקומית לנישום.