ערעור מוקדם לפני סיום עבודת הועדה

עמנ (י-ם) 36160-10-13 מ.ה.א.ר. בנין והשקעות בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

לא ניתן לערער על קביעה משפטית של ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בסוגיית אופן הפחתת עלות המטלות הציבוריות מסכום החיוב בהיטל כל עוד לא הסתיימה מלאכתה של הוועדה ולא ניתנה הכרעתה הסופית בסעד שהתבקש מלפניה

לקריאת פסק הדין