פיצוי לפי סעיף 197 על תוכנית שבוטלה; הלכת ויטנר חלה אף על מנהרות

עררים הר/ 03/ 5126-5107 שהרבני ואח’ נ’ הועדה המקומית לתו”ב הרצליה

עיריית הרצליה ביטלה תוכנית בניין עיר שאפשרה חפירת מנהרה לשם חיבור מהיר של שני חלקי העיר – מנהרת שבעת הכוכבים. התוכנית הייתה בתוקף 6 שנים. ועדת הערר מחוז תל אביב קבעה, כי ביטול התוכנית לא פועל רטרואקטיבית ואין בכוחו לבטל את הנזק שכבר נגרם; כמו כן, נקבע כי הלכת ויטנר דקלרטיבית ולכן פועלת גם למפרע וניתן להחילה. לא ניתן להעלות טענות  כי למנהרה השפעות שמעבר לקו הכחול אלא במסגרת הליך התנגדות לתוכנית. דין תוכנית תת קרקעית כדין כל תוכנית, ולכן השאלה אם נכס הוא “נכס גובל” תוכרע על פי מבחן ההשקה הפיזית ולא על פי מידת הפגיעה.