קיזוז התחייבות לשפות את הועדה לצוורך חישוב היטל ההשבחה

ע”א 2338-09 אברמוביץ ואח’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו

נקבע כי כתב שיפוי שניתן על ידי בעלי הנכס לועדה מקומית לשיפוי בגין תביעות פיצויים בגין ירידת ערך שתצטרך הועדה לשלם עקב אישור התוכנית- ייחשבו כהוצאות שיש לקזזם במסגרת חישוב היטל ההשבחה מהשווי החדש לאחר התוכנית המשביחה

לקריאת פסק הדין