שימוש חורג מהיתר חייב בהיטל השבחה

ע”ש (חי) 1004/06 יחזקאל קורן ובניו נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה  “השבחה תכנונית” שכן על פי הוראות סע’ 148 לחוק התכנון והבניה היתר לשימוש חורג מתנאי היתר בניה, יכול להינתן לתקופה בלתי מוגבלת (להבדיל משימוש חורג מהוראות תוכנית המוגבלת בזמן מכוח הסעיף) ודבר זה עשוי להשפיע על שווי המקרקעין; גם השמאים (שמאי הוועדה, המערערים והמכריע), קבעו כולם כי שווי המקרקעין עלה בעקבות מתן ההיתר. לפיכך נקבע, כי יש לשלם היטל השבחה.

לקריאת פסק הדין