תשלומי ריבית על השבת היטל השבחה שהוחזר לאחר הכרעת שומה מוסכמת

תא”ק  53264-12-11 מינודוכת יעקב זאדה נ’ עיריית רחובות

נידונה השאלה כיצד יש להשיב היטל השבחה ששולם לאחר שהופחת על ידי שמאי מכריע. התובעת ביקשה להשיב לה את ההפרש בצירוף ריבית פיגורים כאמור בסעיף 17 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. נקבע כי כאשר החיוב בהיטל השבחה הופחת מכוח שמאות מוסכמת, אזי יום קבלת השומה המוסכמת הוא היום שנקבע לשילום ההשבה, והחיוב הראשון נעשה כדין מכוח שמאות מקרקעין קודמת. פרק זמן בן 30 ימים מהווה מהלך סביר ומקובל להתארגנות להשבת תשלום לאחריו ניתן לדרוש ריבית פיגורים. לגבי התקופה שבין השומה המקורית לשומה המכרעת- יש להשיב את ההפרש בתוספת ריבית רגילה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה למנוע התעשרות שלא כדין.

לקריאת פסק הדין