ניתן לתבוע פיצוי לפי 197 בגין 3 תוכניות היוצרות “מהלך תכנוני אחד” לאחר אישור האחרונה שבהן.

ועדת ערר פיצויים והשבחה מחוז ירושלים- ערר ימ-015/08 לופס אסתר ואח’ נ’ הועדה המקומית לתו”ב ירושלים 

ניתן לתבוע פיצוי בגין 3 תוכניות מתאר שונות בשל היותן “מהלך תכנוני אחד” כגון  3 תוכניות מתאר שונות בנוגע לרכבת  הקלה בירושלים (תוכנית מתאר מחוזית, ושתי תוכניות מקומיות מפורטות) . ניתן לתבוע לאחר  אישור התוכנית האחרונה, ולהקנות פיצוי בגין התוצאה המצטברת של כל התוכניות הפוגעות. עוד נדרשה הועדה לשאלת המועד הקובע לעניין ירידת הערך, וקבעה כי יהא זה מועד פרסום התוכנית האחרונה, כאשר על השמאי לנטרל משווי המקרקעין ערב התוכנית את השפעת התוכניות האחרות. ואולם, נטרול זה רלוונטי רק כלפי עוררים אשר רכשו את דירותיהם קודם לפרסום התוכנית הראשונה.