דיון בהיקף חובת גילוי מסמכים בהליך שבין רשות שלטונית לבין הפרט.

וע 573/05 נאות מזרחי בע”מ נ’ עיריית הרצליה.

נקבע כי חלה על העירייה חובות גילוי נרחבות בשל היותה רשות ציבורית המחוייבת לשקיפות. העירייה חוייבה להמציא את:העתקי הודעותיה על החלטה ו/או התקנת כל שלב במערכת הביוב,תחשיב אגרת הביוב; וכן תשיב לשאלות כגון, האם הבנייה נשוא ההיטל הצריכה שינוי בתשתית הביוב והאם גבתה היטלי פיתוח בגין שטחי שרות והיקף הגבייה.