הודעה מטעם רשות מקרקעי ישראל על שורת החלטות היסטוריות

 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה פה אחד שורה של החלטות המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי.

  1.   איוש נחלות פנויות. כזכור נושא זה נמצא על המדוכה יותר מעשור ולאחרונה סיים הצוות אשר מונה לכך בחודש מרץ האחרון את עבודתו. עיקרי המלצותיו הן: ביטול הנחלות הלא מאוישות במרכז הארץ ושיווק נחלות אלה בפריפריה בתשלום (בהנחות אזור עד לתקרה של 700,000 ש”ח) למומלצי האגודה.
  1. אבן דרך היסטורית: בעלי נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים יוכלו להחזיק בחוזה חכירה אישי על חלקת המגורים המגיע ל 4 תקופות של  49 שנים. כיום נחתם חוזה מתחדש עם האגודה לשלוש שנים כך שבעל השטח נחשב רק “בר רשות” . בשנת 1998 התקבלה החלטת מועצה לפיה ייחתמו חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים  לתקופה כוללת של 196 שנים כאשר חלקות א’ של הנחלה מוחכרות בחוזה אישי לבעל הנחלה. בעקבות מו”מ עם תנועות המושבים גובש נוסח חוזה חכירה. בפני המועצה הועלו עקרונות החוזה. לאור ההחלטה החדשה , ניתן יהיה לחתום על חוזי חכירה עם עשרות אלפי בעלי נחלות, בהתקיים התנאים שנקבעו.
  2.  המועצה הרחיבה את ההגדרה לבעלות חקלאית כך שיתאפשר למאות בעלי נחלות להתפרנס בכבוד מעיסוקים נלווים כגון: גידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית חינוכית.
  3.   הסדר ביניים  עם קיבוצים שקיבלו בעבר החלטה על שיוך דירות (החלטת מועצה 751) וטרם החלו בשיוך בפועל. המועצה תאפשר  לקיבוץ פרק זמן של כ 24 חודשים לקבל החלטה האם להמשיך בתהליך השיוך, להצטרף להסדר נוסף, ככל שיהיה, או לבטל את החלטת השיוך. ולהמשיך ולקלוט חברים חדשים ולהקים יח”ד נוספות בשטח חקקת המגורים.
  4. לקריאת ההודעה