הועדה מוסמכת להטיל היטל השבחה על בר רשות על פי הסכם פיתוח מכוח התחייבות חוזית שבין בר הרשות למינהל

הערר 8130/12 בוני הצפון בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין

נישומה בהיטל השבחה הגישה הערר כנגד ההיטל שהוטל עליה בנימוק שהיא איננה בעלים או חוכרת לדורות במקרקעין וזכויותיה הן של בר-רשות, צד להסכם הפיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל. ההיטל הוטל בעקבות בקשה להיתר בנייה ועל בסיס סעיף בהסכם שבין העוררת לבעלי הקרקע לפיו התחייבה לשאת בתשלום היטל השבחה שיוטל בעקבות בקשת ההיתר. ועדת הערר קבעה, כי כי בעת חתימת ההסכם הייתה העוררת מודעת למעמדה הקנייני, על ההשלכות הנובעות מכך, והתחייבה במודע לשאת בתשלום היטל השבחה. התחייבות זו הינה חוקית, במסגרת עקרון חופש החוזים ובעלת תוקף מחייב. ככל שלעוררת השגות או טענות כנגד התחייבותה החוזית או כנגד תקפותה, היה עליה לנקוט בהליכים בביהמ”ש המוסמך לכך.

לקריאת פסק הדין