הליך השגה על שומות מינהל מקרקעי ישראל

בהחלטה 1304 מיום 6.11.13 נקבעה המסגרת המנהלית להשגה של שומות של רשות מקרקעי ישראל.

ההחלטה קובעת הליך של בקשה לתיקון טעות אריתמטית בתחשיב השומה, הזכויות הקנייניות במקרקעין, פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין והמצב התכנוני החל על המקרקעין. בנוסף, נקבע הליך השגה ראשונה בתוך 60 ימים מן היום שהשומה והמסמכים הנוספים על פי נהלי הרשות הומצאו לידי הנישום  או מיום שהוצאה לידיו התשובה על בקשה לתיקון טעות. בנוסף, נקבעה השגה שניה לועדת השגות תוך 45 יום מקבלת הההחלטה בהשגה הראשונה.

לקריאת החלטה 1304