התניית מתן תעודת העדר חובות לעירייה בתשלום כל החובות לרבות חובות שנויים במחלוקת ולרבות חובות לגבי כל שנת המס היא חוקית

עת”מ 8599-08 יעד שיאן נדל”ן נ’ עיריית ירושלים

ביהמ”ש דחה עתירה של חברה אשר רכשה נכס, אשר חוב הארנונה בגינו שנוי במחלוקת. הרוכשת תפסה חזקה בנכס, וצברה בגינו חוב ארנונה. הרוכשת הגישה השגה וערר בגין החוב, ובמקביל ביקשה לקבל תעודת “העדר חובות לעירייה” לפי סעיף 324 לפקודת העיריות. העירייה סירבה לתת תעודה זו עד שלא ישולם החוב בגין מלוא אותה שנת כספים, ולרבות הסכום השנוי במחלוקת. הרוכשת עתרה כנגד החלטה זו, בטענה שהתעודה מתייחסת לחובות של מוכר הנכס בלבד, וכי בכל מקרה אין לדרוש תשלום חוב שנוי במחלוקת כל עוד נמשכים הליכי הערר. כמו כן, טענה כי אין לדרוש תשלום מראש לכל השנה. ביהמ”ש דחה את העתירה בקובעו כי התשלום הנדרש כתנאי למתן התעודה הוא של “כל החובות” שהתגבשו “עד ליום מתן התעודה”, ואינו מתמקד דווקא בבעלים הקודם או החדש. תכלית הסעיף לתת לרשות כלים לגבייה, ויש לפרשו באופן תכליתי. לכן גם נדחית הטענה בדבר תשלום חוב שנוי במחלוקת, שכן ניתן להפקיד ערבות בגין הסכום השנוי במחלוקת. בנוסף, נקבע כי התניית מתן התעוה בתשלום ארנונה מראש, לכל השנה, הינה סבירה היות ובצו הארנונה נקבע כי המועד לתשלום הארנונה בגין כל השנה הינו בתחילת השנה, והאפשרות לשלם בתשלומים נתונה רק בנוסף לכך. כמו כן, ניתן לשלם את הסכום בשיקים דחויים.