חיוב נכס שטרם הושלמה בנייתו ברמת מעטפת

בר”מ 42/12 עיריית הרצליה נ’ חברת גב ים לקרקעות בע”מ

בהתבסס על הלכת המגרש המוצלח נקבע, כי יש להחיל על נכס שטרם הושלמה בנייתו מבחן אובייקטיבי הבודק האם ניתן לעשות שימוש בנכס ; כאשר הנכס מהווה “מעטפת” בלבד, לא ניתן לעשות בו שימוש ולכן אין לחייבו בתשלום ארנונה. כאמור בהלכת המגרש המוצלח, מבחן “הכדאיות הכלכלית” לא רלבנטי. עוד נקבע, כי הנטל להוכיח שבנייתו של נכס הושלמה מוטלת על העירייה, ולא על הנישום המחזיק בנכס.