נכס בפ”ת המשמש לאחסנה יסווג כנכס שאינו משמש למגורים ולא כנכס המשמש לתעשייה

ע”א 127/01 א.פ.ד.מקרקעי מרכז בע”מ נ’ עיריית פתח-תקווה

כך פסקה ועדת הערר שליד בימ”ש שלום בנתניה (כב’ השו’ י. קלוגמן). נפסק, כי: 1. אף אם הרשות סטתה מהוראות החוק, והקימה את מערכת הביוב 5 שנים לפני שקיבלה החלטה ולפני שהודיעה על-כך, כמתחייב מחוק הביוב, הרי שעל פי הלכת מנחמי, אין הדבר מאיין את היטל ביוב; ודוק, הנזק לציבור שבאי תשלום היטל ביוב בגין נכס הנהנה ממערכת הביוב, שמומנה ע”י הרשות, רב יותר מהנזק שבאי קיום הוראות חוק הביוב האמורות. 2.חוק העזר לפתח תיקווה ביוב, קובע כי תשלום ההיטל יהיה בהתאם לסיווג השימוש בנכס, ולפיכך, מבנה לאחסנה, יסווג כ”מבנה שאינו משמש למגורים” המחויב לפי שטח, ולא כמבנה תעשייה המחויב לפי נפח; לפיכך, על המשיבה יהיה להפחית החיוב בגין הנכס בהתאם.