מאמרים ופסקי דין – היטלי השבחה

היטל השבחה

סמכות עניינית בתביעת השבה של היטל השבחה

לא ניתן לדרוש היטל השבחה בגין חלק שבגינו שולם חלף היטל השבחה

החלטה של ועדה מחוזית להרחיב זכויות מותנות הקבועות בתוכנית מהווה פעולה תכנונית המאפשרת הטלת היטל השבחה

השבחה מפעילות עסיקת אינה מושא להיטל השבחה

המועד הקובע להיטל השבחה במקרה של הקלה

אישור העדר חובות אינו נושא כוח לבטל חיוב היטל השבחה כדין

השבת היטל השבחה שהוטל ללא בסיס חוקי

רישום משכנתא אינו אירוע מס לצורך היטל השבחה

קיזוז התחייבות לשפות את הועדה לצוורך חישוב היטל ההשבחה

סמכותו של שמאי מכריע רחבה דיה לקבוע סכום היטל השבחה גבוה יותר מההיטל שקבעה הוועדה המקומית

לא ניתן לקזז מהיטל השבחה תשלומים לקרן חנייה

הועדה מוסמכת להטיל היטל השבחה על בר רשות על פי הסכם פיתוח מכוח התחייבות חוזית שבין בר הרשות למינהל

לא ניתן לדרוש מבר רשות היטל השבחה במקרה שהמינהל העביר תשלומי “חלף היטל השבחה”

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לעניין ריבית שיש לשלם בהשבת היטל השבחה כתוצאה מהחלטה בערר היטל השבחה

על הרשות להשיב היטל השבחה ששולם בגין תוכנית שפקעה ללא מימוש

עד להסדרת המחוקק, לא ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 (ב)(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה,לפי סעיף 19 (ג) (1) גם על דירה חדשה שנבנית על קרקע בתולה אןו בניין שנהרס

שימוש חורג מהיתר חייב בהיטל השבחה