מאמרים ופסקי דין – היטלי פיתוח

היטלי פיתוח

ביטול דרישות לתשלום היטלי פיתוח בשל הפגמים שנפלו בהיטלים ובזיקה לנכס

תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו עבור בנייה חדשה- נדחתה

נדחתה טענה לחיוב כפל בהיטלי פיתוח בגין תשתיות פיתוח שמומנו על ידי התובעות ובוצעו על ידי משרד הבינוי והשיכון

ביטול חיוב בהיטלי פיתוח בחדרה

בוטל חיוב בהיטלי פיתוח שהוטלו על ידי עיריית בת ים

האם ניתן להעלות טענות כנגד החיובים בהיטלי פיתוח לאחר זכייה במכרז שחלק מתנאיו כלל תשלום היטלי הפיתוח

לא ניתן להטיל היטלי פיתוח ללא חוקי עזר , גם לא באמצעות חברת בת המבצעת את העבודות בפועל

גביית היטלי פיתוח גם מחוכר שאינו הבעלים של הנכס

כתב התחייבות במסגרת מכרז המציין במפורש חבות בהיטלי פיתוח מהווה השתק מלטעון בעתיד כי ההיטלים לא הוטלו כדין

פסיקה- בוטל חיוב יזום בהיטלי פיתוח ואגרות

נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח שנגבו ע”י רשות מקומית למרות ששולמו גם הצאות פיתוח במסגרת מכרז של המינהל

פרשנות פטור בהסכם בין העירייה למינהל מקרקעי ישראל לפטור מהיטלי פיתוח ביחס למחלוקת להיטלים בגין שטחי שירות

בית המשפט אישר היטלי פיתוח כנגד בעלי נכס שנבנה לפני שנים רבות ללא היתר על אף שלא הוצגו תחשיבים מפורטים העומדים בבסיס התעריפים

בית המשפט דחה תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו בפריויקט בנייה על פי מכרז של המדינה בשל חוסר סמכות ובשל השתק ומניעות