גבייה מנהלית

פקודת העיריות המנדטורית מעניקה לרשות המקומית סמכויות גבייה ייחודיות לגביית המס המגיע ממנה. החל משנת 2000 העניק שר האוצר לרשויות מקומיות סמכויות גבייה רחבות לגביית מסים ותשלומי חובה בדרך של גבייה מנהלית עצמאית וללא צורך לפנות לבתי המשפט או ללשכות ההוצאה לפועל. בשנים מאוחרות יותר, צומצמו והוגבלו סמכויותיהן של הרשויות בהפעלת הסמכות.
הליך הגבייה המנהלית הנו הליך דרקוני אשר אושר על ידי בתי המשפט, לא בלי התלבטות, כחוקי וחוקתי. יחד עם זאת, בפני הרשויות המקומיות הוצבו תמרורי אזהרה רבים, הן על ידי בתי המשפט, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ועוד, המזהירים מפני שימוש לא סביר ולא מידתי בהליך הגבייה המנהלי. נישום הסבור שהופעלו נגדו הליכי גבייה מנהליים באופן לא חוקי רשאי לפנות לרשות המקומית בבקשה מנומקת לעיכוב הליכי הגבייה המנהלית או, במידת הצורך, לפנות באופן יזום לערכאות המשפטיות לביטול ההליכים או עיכובן.