הבטחה מנהלית / הסכם שלטוני

הכלל המשפטי והג’נטלמני שהסכמים צריך לכבד אינו בהכרח חל על רשות שלטונית. שאלת יכולתה של רשות שלטונית להשתחרר מהסכם עליו היא חתומה נידונה רבות בפסיקה אשר קבעה כללים המאפשרים לרשות ציבורית להשתחרר מהסכמים עליהם חתמה (“הלכת ההשתחררות”). במקרים מסוימים, בתי המשפט אף ביטלו הסכמים שנראו להם חורגים מכללים של מנהל ציבורי תקין. בנוסף, על מנת שהסכם עם רשות מקומית יהיה בר תוקף, עליו להיות ערוך בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת העיריות שכן, הרשות הציבורית לא תהסס להתנער מהסכם עליו היא בעצמה חתמה שלא בהתאם לכללים הנוקשים הנדרשים בפקודה.