היטלי סלילה ותיעול

היטלי סלילה ותיעול הם תשלומי חובה הנדרשים מבעלי נכסים לשם מימון התקנתן של תשתיות כבישים, מדרכות ותיעול. הבסיס הנורמטיבי להטלת ההיטלים מעוגן בחוקי עזר הנחקקים על ידי הרשות המקומית באישור משרד הפנים. כעקרון, המועד בו מתגבש החיוב הינו במועד ההתקנה הראשונה של התשתית העירונית הגובלת או משרתת את הנכס, או במועד הגשת בקשה להיתר בניה חדשה או תוספת בניה.