הרפורמה בדיני רישוי עסקים מביאה בשורה לבעלי העסקים ולמייצגים מול הרשויות בבירוקרטיה הכרוכה בקבלת רישיון עסק

עו”ד יאיר נאור ממן ראויין על עקרונות הבשורה שהביאה עימה הרפורמה בדיני רישוי העסקים.

עו”ד נאור יאיר ממן – מומחה לרגולציה  והקלת הנטל השלטוני על המגזר העסקי: 

כל בעל עסק בישראל יודע כי לקשיים העומדים בפני בעל עסק במדינת ישראל אין אח ורע בעולם. תחום רישוי עסקים הינו דוגמה מובהקת להעדר יעילות, חוסר בהירות ובירוקרטיה מסובכת אשר מטילה נטל מיותר על המגזר העסקי ופוגעת  ביעילות הכלכלית של המשק.

והנה הבשורה:

בינואר 2016 התקבלה החלטת ממשלה 1007 שתכליתה לקדם רפורמה בתחום רישוי עסקים, במטרה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים.

עיקרי הרפורמה:

  1. יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
  2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
  3. תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  4. אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
  5. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

דרישות כיבוי אש

עד לשנת 2012 מערך כיבוי האש במדינת ישראל היה מצוי, כמקובל ברוב מדינות העולם המפותחות, תחת סמכותן של הרשויות המקומיות מכח חוק שירותי הכבאות, התשי”ט – 1959. במסגרת זו, נגבו מבעלי עסקים אגרה שנתית ו/או חד פעמית למימון פעילות מערך כיבוי האש.

השריפה שפרצה בהר הכרמל בדצמבר 2010 והביאה למותם של  44 אנשים,  הייתה אירוע מכונן בתולדות הכבאות בישראל. ביולי 2012 התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע”ב- 2012 שהסדיר מחדש את מבנה וסמכויות שירותי הכבאות בישראל כחלק מרפורמה מקיפה במערך הכבאות וההצלה. בין היתר, נקבע כי במקום מערך כבאות מבוזר של שירותי כבאות מוניציפליים, יוקם מערך ארצי במסגרת רשות לאומית לכבאות והצלה.

בחוק רישוי עסקים היה קיים עיוות מובנה בכל הנוגע לדרישות הכבאות שכן לא ניתן היה לקבל רישוי עסק מבלי לקבל אישור כבאות, מאידך, אנשי הכבאות לא בדקו את העסק לפני שנפתח בפועל. כך, העסק היה צריך קודם כל לפעול ללא רישוי עסק ואז להזמין את אנשי הכבאות שלפעמים העמידו דרישות שגרמו לעלויות משמעותיות לעסק, במקרה הטוב, ולפעילות ללא רישיון וכתבי אישום  במקרה הפחות טוב.

במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים נכנסו בשנת 2017 הוראות שהכניסו שינויים משמעותיים במערך מתן האישור של כיבוי אש לצורך רישוי עסק.

ראשית, נקבע מפרט אחיד לפי סוגי עסקים ובו ניתן לדעת מראש מהם התנאים הנדרשים לצורך קבלת אישור כיבוי אש. כמו כן נקבע מסלול מקוצר לעסקים מסוימים שבהם ניתן לקבל רישיון עסק על סמך תצהיר עמידה בתנאי המפרט, וכך בעל העסק יכול לפתוח את העסק במהירות וביעילות מבלי להסתבך בחוסר היעילות והבהירות שאפיינו את הנושא.

התיקונים החדשים ברפורמה ההולכת ומתגבשת נותנים בידי עורכי הדין המייצגים בעלי עסקים כלים משפטיים אפקטיביים במאבק הבלתי נגמר בחומות הבירוקרטיה.