יש לתקן את העוול

האם עיריית רחובות גובה היטלי שצ״פ (שטח ציבורי פתוח-ר.ד) שלא על פ׳ כללי מינהל תקין?                                   העירייה: “עיריית רחובות פועלת בהטלת חיובי היטלי פיתוח בהתאם להוראות חוקי העזר של העירייה אשר הוכנו ונוסחו כדין , קיבלו את כל האישורים הנדרשים מאת משרד הפנים ופורסמו ברשומות כדין”.

לקריאת הכתבה שהתפרסמה בעיתון גל-גפן (רחובות)