ערעור מנהלי

מהו ערעור מנהלי

חוקים שונים הסמיכו גופים ציבוריים ורשויות מקומיות להקים טריבונאלים שיפוטיים או מעין שיפוטיים על מנת שתהא אפשרות לאזרח להשיג ו/או לערער על החלטה של אותה רשות במסגרת אותה רשות, וזאת מבלי להזדקק למערכת המשפט הרשמית. כך למשל, הוקמו ועדות ערר לענייני ארנונה בכל עיר ועיר, ועדות לענייני תכנון ובנייה, החלטה של רשם האגודות השיתופיות ועוד. על החלטה של טריבונאלים אלו ניתן לערער בדרך כלל בבית המשפט לעניינים מנהליים תוך הזמן הקבוע לכך בחוק. רשימת המקרים בהם ניתן להגיש ערעור מנהלי מפורטים בתוספת השנייה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים.

שאל את עורך הדין בנושא

הנושאים לערעור מנהלי

  • חינוך – על החלטה של מפקח בית ספר, ושל החלטה מנהלית לפי חוק בית ספר מיוחדים

 

  • עיסוק והסדרת עיסוק – החלטות של ועדות רישוי כגון רישום קבלנים, רוקחים, או טייס. כמו גם החלטות בנושאים משאבים מדינתיים כגון משק הגז, החשמל, תוצרת חקלאית, חלב.

 

  • רשות האוכלוסין – החלטה של רשות האוכלוסין על שהייה ו/או גירוש ו/או כניסה לישראל של גורמים שונים

 

  • רשות מקומית – ערעור על ועדת ערר של ענייני ארנונה, נושאים שונים של תכנון ובנייה.

 

  • רווחה – החלטה של רשויות הסעד.

 

  • בטחון – החלטה של רשות לקביעת הסדרי בטחון שונים ו/או ערעור על החלטה של גורם משטרתי.