תובענות מנהליות

מהי תובענה מנהלית
תובענה מנהלית הינה הליך שבמסגרתו ניתן לתבוע סעד כספי אזרחי במסגרת השגה על החלטה מנהלית. בדרך כלל ניתן לתבוע סעד כספי רשות ציבורית במסגרת בתי המשפט הרגילים, אולם בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים תש"ס – 2000 מפורטים שני מקרים בהם ניתן לבקש סעד כספי בבית המשפט לעניינים מנהליים והם – תביעת פיצויים במסגרת מכרז, ותביעת פיצויים במסגרת תביעה יצוגית כנגד רשות.

שאל את עורך הדין בנושא

הנושאים לתובענה מנהלית

תביעת פיצויים במסגרת מכרז – כאשר רשות הפרה חובותיה בניהול מכרז שלא כדין לעיתים משתתף במכרז או משתתף פוטנציאלי זכאי לפיצוי בגין ההפרה של החובה.

תביעת פיצויים ו/או השבה במסגרת תביעה ייצוגית כנגד רשות – ניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד רשות כאשר זו גבתה כספים ללא סמכות ושלא כדין. תביעה זו שונה במעט מתביעה ייצוגית “רגילה” שכן ניתן לבקש השבת כספים רק בגין השנתיים האחרונות שקדמו לתביעה ולא בגין שבע השנים האחרונות. בנוסף, בחוק התובענות הייצוגייות ניתנה הפריווילגיה לרשויות שנתבעות במסגרת תביעה זו להודיע על “חדילה” מגבייה שלא כדין, ובכך היא נפטרת מחובתה להשיב את הכספים שנגבו שלא כדין.