זכות למידע עפ”י חוק חופש המידע מול טעמים לחסיון

עתמ (ת”א) 2346/05 איתי אטר ואח’ נ’ רשות ההגבלים העסקיים,

כל אזרח זכאי לחשיפת מידע על ידי רשות ציבורית אף מבלי שיצביע על אינטרס כלשהו; ואולם מקום בו יש לאזן את זכותו מול זכויות נגדיות לחיסיון, יש לשקול את “עוצמת” העניין שיש לו במידע. כאן נדרש מידע לבחינת פטורים שניתנים להסדרים כובלים מהסוג הרווח במרכזים מסחריים. הסדרים על פיהם הנהלת המרכז מתחייבת שלא להשכיר שטחים לעסקים מתחרים; וזאת לשם עבודת דוקטורט של העותר. בית משפט לעניינים מנהליים (כב’ השופט מודריק), קבע, כי הגנה על אינטרס כלכלי של צדדים שלישיים רחב מהגנה על סוד מסחרי. בית המשפט פתר עניין זה בכך שהורה לפרסם בעיתונות הזמנה לכל גוף שיכול להיפגע מחשיפת המידע, אך אף גוף לא נענה להזמנה.

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד