דווקנות המועדים לעניין חדילה לפי סעיף 9 לחוק התובענות הייצוגיות

ת”צ 22518-02-12 נטלי ביטרן נ’ מועצה מקומית קדימה-צורן

כנגד מועצה מקומית קדימה-צורן הוגשה בקשה לאשר תובענה ייצוגית, בגין חיוב אסור בארנונה על ידי עיגול חצאי מטרים רבועים ומעלה למ”ר שלם. המועצה ביקשה לנצל את זכותה על פי סעיף 9 לחוק התובענות הייצוגיות, והודיעה על חדילה מגבייה, אך רק לאחר שחלפו יותר מ-90 ימים מיום שהוגשה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. ביהמ”ש המחוזי מרכז, קבע כי אין לאפשר למועצה לממש את זכותה להודיע על חדילה בנסיבות העניין, היות והמשיבה לא התייחסה בהודעת החדילה לאיחור בהגשתה, לא ביקשה הארכה של המועד הקובע וממילא לא נתנה טעמים להארכה כזו. נקבע, כי סעיף 9 לחוק אינו עניין של מה בכך. הוא מאפשר גם לרשות שפעלה שלא כדין, ביודעין, ‘ונתפסה’ – להודיע על חדילה, ובכך לקבל פטור מהשבת סכומים שנגבו שלא כדין. הוראת סעיף 9 נוגדת, בכל הנוגע לרשויות, את מטרות החוק, קרי – הרתעה מפני הפרת הדין ומתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין. סעיף 9(א) בחוק מתייחס מפורשות למועד הגשת בקשת האישור ולא למועד ההמצאה, והארכת המועד להודעת חדילה פוגעת משמעותית בקבוצה, אשר עקב הארכת המועד לא תזכה להשבת הכספים שנגבו שלא כדין. כמו כן, המועצה לא עמדה בדרישה הנוספת של סעיף 9, להוכיח כי אכן חדלה מהגבייה לכל המאוחר במועד הקובע.

לקריאת פסק הדין