הגשת מספר רב של תובעות ייצוגיות דומות ללא הודעה מוקדמת ומתן אפשרות לתקן את ההפרה מהווה חוסר תום המביא לדחיית הבקשה

ת”צ 36086-07-11 עו”ד אסף חרסט נ’ ידיעות אינטרנט

מספר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות באותה עילה הוגשו כנגד אתרי אינטרנט שונים, על ידי תובעים שונים, אך באמצעות אותם עורכי דין. בית המשפט קבע כי מספר פגמים בהתנהלות התובעים מעידים על חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי משפט, ולכן מצדיקים סילוק על הסף של בקשות האישור: ראשית, לאף אחת מן הבקשות לא קדמה פנייה מוקדמת אל הנתבעים, אף על פי שההפרה בעיקרה צופה פני עתיד. על אף שאין תשובה חד משמעית בסוגיית הפנייה המוקדמת, במקרה זה פנייה מוקדמת הייתה עשויה להביא להפסקת ההפרה, ומיטיבה עם חברי הקבוצה. שנית, בית המשפט הגיע למסקנה כי עורכי הדין הם שהנהיגו את התביעות בתיאום, תוך שבחרו להגיש את הבקשות במבוזר על מנת להקטין סיכונים. אופן פעולה זה, נוגד את כוונת המחוקק למנוע כפל התדיינויות והחלטות סותרות. על מנת שתינתן לגיטימציה להגשת הליכים נפרדים, יש למלא את חובת השקיפות המוטלת על התובע מרגע הגשת הבקשה, הן על ידי רישום בפנקס התובענות הייצוגיות והן על ידי דווח מפורט כבר בבקשה עצמה שהוגשו תביעות נוספות באותו עניין. אי קיום התנאים הללו מהווה חוסר תום לב דיוני.

לקריאת פסק הדין