פסיקת גמול ושכ”ט לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

ת”מ 26964-12-12 יוסף נסאר נ’ מי הגליל- תאגיד המים והביוב האזורי

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שני תאגידי מים בשל גביית ריבית פיגורים שלא כדין הסתיימה בחדילה. בשאלת הגמול ושכר הטרחה במקרה של חדילה נפסק כי חישוב הגמול ושכר הטרחה לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאזנת כראוי בין שיקולי התמריץ והתפוקה לבין השיקול של שמירה על הקופה הציבורית. נקבע שכ”ט המהווה 8% מסכום שנחסך לקבוצה לתקופה של שנתיים.

לקריאת ההחלטה