תביעה ייצוגית בגין גבייה שלא כדין של אגרות אשפה

בית המשפט פסל את הצעת העירייה לחשב שטח נכס לפי השטח המדוייק בפועל על אף ששיטה זו מתיישבת עם הוראות חוק ההסדרים והתקנות שהותקנו מכוחו, כיוון שהיא איננה מתיישבת עם צו הארנונה של העירייה, לפיו לא ניתן לחייב בגין חלקי מ”ר, אלא רק בגין מ”ר שלמים.