תובענה ייצוגית במקרה שחברי הקבוצה הינם סרבני תשלום

תצ (י-ם) 55256-01-13 סימה פרידמן נ’ מגן דוד אדום בישראל

במקרה שחברי הקבוצה הינם סרבני תשלום בדרך כלל לא מתקיים התנאי כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת ולא ניתן לאשר תובענה ייצוגית בשל כך שיש לבחון בכל מקרה ומקרה את מידת אשמו התורם של כל סרבן תשלום והשפעת אשם זה על אומדן הנזק הנטען. כמו כן,העדר פנייה מוקדמת שעה שעיקר התביעה צופה פני עתיד, מהווה שיקול נוסף לדחיית הבקשה.

לקריאת פסק הדין