לא ניתן לפטור מהשבת כספים שנגבו ביתר בטענה לפגיעה בתקציב ללא הוכחה מפורטת בנתונים ובמספרים המבססת את הטענה לפרטיה.

ת.א (ת”א)1287/04 קופת חולים לעובדים לאומיים נ’ עיריית תל-אביב

בית המשפט דחה טענות הגנה שונות בתביעה להשבה כספית של “אגרת שירוותים” שנגבתה ללא סמכות חוקית במשך שנים. נקבע, כי בין אם מכוח עילות האילוץ והטעות המסורתיות ובין אם מכוח הכרה בחובת השבה כללית מכוח עקרונות דיני עשיית עושר התובעת זכאית להשבת כספה; עוד נקבע, כי על מנת לקבל פטור מהשבה בטענה לפגיעה בתקציב –על  העירייה להוכיח באמצעות נתונים מפורטים ומשכנעים, כי ההשבה תגרום לפגיעה משמעותית ומקיפה בתקציבה, וכי אין בידיה אמצעים חלופיים מעשיים לצמצום הפגיעה;  משהוכח שהרשות לא עמדה בתנאים הנדרשים להוכחת הטענה בדבר “הגנת התקציב”, הרי לא ניתן לקבוע כי חלה הדוקטרינה בדבר הבטלות היחסית.

לקריאת פסק הדין