אין בהחלטה על בטלות אגרת צנרת מים כדי למנוע הגשת תביעות השבה באותו עניין

ת”א 6075/04 נכסי רד בינת נ’ חברת הגיחון

בית המשפט המחוזי בירושלים (מפי כב’ השופט משה רביד) בהחלטה חשובה, הבהיר, כי פסק הדין ההצהרתי בעניין ת”א (י-ם) 4076/02 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ’ עיריית ירושלים, שניתן ביום 14/12/2008, אין בו כדי למנוע הגשת תביעות השבה כנגד חברת הגיחון והעירייה; הגיחון טענה, כי פס”ד הכריז על בטלות תעריפי היטל המים מכאן והלאה באופן שניסתם הגולל ולא ניתן להגיש נגדה תביעה להשבת כספים ששולמו, אף אם נגבו שלא כחוק; התובעת טענה, כי הסעד שהתבקש לו ביהמ”ש היה הצהרתי וממילא לא דן כלל בעניין ההשבה ולכן אין לפרש את פס”ד כאילו לא ניתן להחילו – בדיעבד; כאמור, בהחלטת ביניים חשובה, בית המשפט אימץ את גישת התובעת וביקש מהצדדים להביא טיעונים לגוף עניין ההשבה;