אין לחייב בעל שליטה בחובות ארנונה של חברה שבשליטתו אשר נוצרו לפני שנת המס 2004

עתמ1439/06 יהודה צפרי נ’  עיריית תל-אביב-יפו,

בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע, כי אין להחיל את הוראת סעיף 8(ג), לחוק ההסדרים אשר נכנס לתוקף ב-18.1.04, רטרוספקטיבית על חובות שנוצרו בטרם כניסת הוראת חוק זו לתוקף. כלומר, אין לחייב בעל מניות בחובות ארנונה של החברה שבשליטתו, מקום בו החיוב נוצר קודם למועד פרסומו של הסעיף, קל וחומר במקרה בו החובות נצברו שנים קודם לכן, כפי שנדון בעתירה.בית המשפט הסכים עם טענת העירייה,  כי הוראת סעיף 8(ג) אינה מטילה ואינה יוצרת, חיוב חדש של מס, אלא מוסיפה רק “אמצעי גביה” חדש, אשר יקל על הרשות המקומית לגבות מס קיים; ואולם, מבחינתו של בעל השליטה, מדובר במס חדש שלא חל עליו קודם לחקיקת סעיף 8(ג). על כן לא ניתן לפרש הוראת דין זו, כאילו היא חלה  אף על חוב שהושת על החברה לפני צאת החוק החדש.מדובר במס חדש שקודם לחקיקת הסעיף לא ניתן היה לגבייה.

לקריאת פסק הדין