אי הכללת תוכנית שטרם אושרה במועד עריכת התחשיב אינה עילה להעדר סבירות התעריף

עמ”נ278/07 רוני דו השקעות בע”מ ואח’ נ’ עיריית הרצליה

נטען לביטול תעריף היטל הביוב מחוסר סבירות לאור העובדה שתחשיב ההיטל לא כלל תוכניות הכוללות מרתפים. נקבע, כי מאחר ותוכנית המרתפים רק הופקדה (טרם אושרה) נכון למועד הכנת התחשיב, אין הכרח כי היא תיכלל בו. סבירות התעריף נבחנת לפי מה שידוע במועד עריכת התחשיב, ואין הכרח לקחת בחשבון תוכניות מופקדות שטרם אושרו. נטל הוכחת אי סבירות התעריף מונח על כתפי המערערות,אל אם כן מוכח פגם בתחשיב.

לקריאת פסק הדין